<presafetyk14, PreSafety, lambda=0.9>  <<shieldedRobot>> Pmax=? [ G<=14 !"crash" ];